28 listopad 2019

Akademia Opieki Długoterminowej w Gdańsku szansą na poprawę opieki nad pacjentem w domu

Chociaż proces starzenia się populacji województwa pomorskiego przebiega wolniej niż w innych regionach, zgodnie z prognozami GUS, podobnie jak w pozostałych województwach, należy spodziewać się dalszego starzenia się ludności. W 2017 r. liczba osób w wieku 60 lat i więcej wynosiła prawie 23% ogólnej liczby ludności woj. pomorskiego . Konsekwencją zaawansowanego procesu starzenia się społeczeństwa staje się konieczność rozwoju opieki długoterminowej dla pacjentów przewlekle chorych i osób starszych. Akademia Opieki Długoterminowej, program szkoleń dla pielęgniarek udzielających świadczeń w warunkach domowych, to odpowiedź na wskazywaną przez WHO potrzebę stworzenia i rozwijania kadry medycznej jako jednego z filarów kompleksowego i spójnego systemu opieki długoterminowej.
Koronawirus
pomorskie
963
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Aż w co drugim polskim domu  przebywa przynajmniej jedna osoba w wieku powyżej 60 roku życia. Jednocześnie aż 67,7% z nich  wskazuje na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, co w konsekwencji może wiązać się z koniecznością objęcia ich pielęgniarską opieką długoterminową w domu. Tego typu świadczenie w Polsce dotyczy pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji i nie mogą lub nie chcą przebywać w instytucjach opieki stacjonarnej: zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych. Zgodnie z wynikiem raportu Angel Care, znacząca większość polskich seniorów (87%)  czuje się bezpiecznie w domu, co sprawia, że preferują ten typ opieki. Liczba wizyt pielęgniarki świadczącej usługi w domu pacjenta zależy od jej specjalizacji. W przypadku pielęgniarki długoterminowej powinna wynosić nie mniej niż 4 wizyty tygodniowo, a środowiskowej – ustalana jest na podstawie zapotrzebowania pacjenta. W obu przypadkach chorzy i ich opiekunowie mogą liczyć na pomoc z zakresu pielęgnacji oraz zapewnienia ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Notowane w Polsce wydatki na długoterminowe świadczenia pielęgnacyjne (w domu i w ramach opieki stacjonarnej) są ponad trzykrotnie niższe od średniej Unii Europejskiej  i plasują nas na końcowych miejscach rankingu. Eksperci zgodnie wskazują na konieczność usystematyzowania opieki długoterminowej w naszym kraju. – Niezinstytucjonalizowana opieka nad pacjentem
w domu niesie ze sobą ogromne koszty pośrednie. Opieka nieformalna, a więc oferowana przez członków rodziny, dominuje wśród form opieki nad osobami starszymi i zależnymi w Polsce.
Z perspektywy budżetu państwa jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, ale nie uwzględnia kosztów pośrednich, jakimi są utracone dochody czy zdrowie opiekunów
– tłumaczy Sebastian Szyper, Prezes Stowarzyszenia Udarowcy - Liczy się Wsparcie. 


Kwalifikacje najlepszą strategią

Na sprostanie potrzebom obecnych i przyszłych pacjentów próbują przygotować się pielęgniarki. Swoje kwalifikacje poszerzają m.in. uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego i szkoleniach specjalizacyjnych. W 2017 r. z obu form skorzystała ponad połowa  zatrudnionych pielęgniarek. Jedną z najczęściej wybieranych przez pielęgniarki specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych w Polsce było pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

Pielęgniarki same podejmują wysiłek, aby zmienić wizerunek zawodu i być postrzegane jako eksperci w wielu obszarach terapeutycznych. Chcą podnosić swoją ekspertyzę, nieustannie dbają o poszerzanie swoich kompetencji, za co płacą przeważnie z własnej kieszeni. Musimy wykorzystać moment potrzeby kształcenia się przez pielęgniarki długoterminowe i środowiskowe oraz wesprzeć je w działaniu! – apeluje mgr Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.


Akademia Opieki Długoterminowej 

Odpowiedzią na chęć rozwijania swoich kompetencji przez personel pielęgniarski jest zainicjowana przez firmę Nutricia Akademia Opieki Długoterminowej, czyli program bezpłatnych szkoleń skierowany do pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych.

Tworząc projekt ukierunkowany na rozwój systemu opieki długoterminowej w Polsce bazowaliśmy na świadczeniach w tym obszarze, które od lat bardzo dobrze funkcjonują i w których mamy doświadczenie, takich jak usługa żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Czerpaliśmy wiedzę pozyskaną jako świadczeniodawca, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pielęgniarek długoterminowych, a tym samym w efekcie końcowym podnieść jakość życia pacjentów, którymi się opiekują – mówi Agnieszka Tomasiak, Prezes poradni żywieniowej Nutrimed, spółki należącej do organizatora projektu – firmy Nutricia. 

W ramach pierwszej edycji w 7 miastach w Polsce uczestniczące w programie pielęgniarki długoterminowe i środowiskowe podczas 2 dni szkoleń będą mogły zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia, rehabilitacji, leczenia ran i odleżyn, a następnie wypróbować ją podczas warsztatów praktycznych. Najbliższe szkolenie w woj. pomorskim odbędzie się w dniach 7-8 grudnia w Gdańsku.

Rozwój środowiskowej i domowej opieki długoterminowej to jeden z preferowanych sposobów realizacji priorytetów Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Pomorskiego na lata 2019-2021, w której dostrzeżono konieczność dostosowania opieki medycznej do wyzwań demograficznych województwa. Akademia Opieki Długoterminowej to największy w Polsce program szkoleń skierowany do pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych, który ma wpłynąć na zmianę standardów opieki nad pacjentem w domu, odpowiadając na wyzwania regionów takich jak woj. pomorskie. Pielęgniarki będą miały szansę wzmocnić swoje kompetencje w zakresie żywienia, leczenia ran i odleżyn oraz rehabilitacji, i tym samym odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb pacjentów, którym świadczą opiekę w domu: osób starszych, chorych onkologicznie, neurologicznie, osób niepełnosprawnych, czasowo unieruchomionych czy po przebytych zabiegach chirurgicznych   – mówi dr n. med. Marcin Forwalski, prowadzący zajęcia żywieniowe w ramach Akademii Opieki Długoterminowej w Gdańsku.

Program Akademii Opieki Długoterminowej obejmuje aż 14 godzin wykładów i warsztatów, podnoszących kompetencje pielęgniarek w zakresie opieki nad pacjentem przewlekle chorym, z czego aż połowę stanowi część dotyczącą leczenia żywieniowego: występowania i konsekwencji niedożywienia, wskazań do wsparcia żywieniowego, żywienia doustnego, dojelitowego i pozajelitowego, jak również finansowania procedury żywieniowej. Dla porównania w czasie 6 lat studiów medycznych studenci uczelni w Unii Europejskiej mają jedynie średnio ok. 8 godz. zajęć z zakresu leczenia żywieniowego.

 – Niedożywienie to ogromny problem wśród pacjentów długoterminowych. Zgodnie z obserwacjami pielęgniarek długoterminowych , aż ok. 70% pacjentów, którym udzielane są świadczenia w domu jest niedożywionych, a 30-40% nie jest w stanie samodzielnie jeść.  Konsekwencją niedożywienia może być szybka utrata masy ciała, osłabienie mięśni, pogorszenie sprawności psychoruchowej, upośledzenie odporności, a także zaburzenia trawienia, wchłaniania i perystaltyki jelit. Gorzej goją się rany, częściej rozwijają się zakażenia i powikłania, wydłuża się czas hospitalizacji i rekonwalescencji chorego. Dlatego aby zapobiec takim sytuacjom, zalecane jest stosowanie specjalistycznych preparatów odżywczych zawierających niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach. Decyzje o włączeniu wsparcia żywieniowego należy podjąć w momencie, gdy pojawia się samo ryzyko niedożywienia, dlatego tak wielką wartością dodaną Akademii Opieki Długoterminowej jest to, że z wiedzą na temat żywienia docieramy do pielęgniarek, które widują się z pacjentem najczęściej, na bieżąco mogą obserwować jego stan i przede wszystkim prawidłowo reagować – dodaje mówi dr n. med. Marcin Forwalski.

Trzeci filar programu, obok żywienia i leczenia ran i odleżyn, stanowi rehabilitacja pacjenta długoterminowego i daje pielęgniarkom szansę na poznanie technik i metod terapii, która pozwoli na zwiększenie sprawności pacjenta.


Docelowo w ramach Akademii Opieki Długoterminowej swoje kwalifikacje zwiększy 1600 pielęgniarek, które tym samym będzie w stanie pomóc tysiącom pacjentów, którym udzielają świadczeń w warunkach domowych.


Akademia Opieki Długoterminowej to największy w Polsce program szkoleń skierowany do pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych, obejmujący wykłady i warsztaty praktyczne z zakresu wsparcia żywieniowego, rehabilitacji oraz leczenia ran i odleżyn. Pierwsza edycja projektu zaplanowana jest na terenie 7 miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic, Lublina i Gdańska Docelowo w ramach Akademii Opieki Długoterminowej zostanie przeszkolonych 1600 uczestników. Program merytoryczny został opracowany wspólnie z: Polskim Towarzystwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), firmą Convatec oraz Stowarzyszeniem Udarowcy – Liczy się wsparcie.


Organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej jest firma Nutricia. Do głównych Partnerów należą: Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie oraz firma Convatec. Projekt został objęty Patronatem honorowym Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Patronatem: Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) i Stowarzyszenia Apetyt na Życie, zrzeszającego pacjentów z niewydolnością przewodu pokarmowego żywionych do- lub pozajelitowo w warunkach domowych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
pomorskie
963
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Gdańsku

kiedy
2020-10-02 17:30
miejsce
Scena Teatralna NOT, Gdańsk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-02 19:00
miejsce
Polska Filharmonia Bałtycka,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-02 20:30
miejsce
Scena Teatralna NOT, Gdańsk, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-03 18:00
miejsce
Focus Hotel Premium Gdańsk,...
wstęp biletowany